Denne side bruger cookies, der bruges til at gøre din oplevelse på nettet bedre.

Vedtægter for Tønder Medborgerhus Fond
§ 1
Navn og hjemsted
Fonden hedder Tønder Medborgerhus Fond og har hjemsted i Tønder.
§ 2
Stiftelse
Tønder Medborgerhus Fond er stiftet af Tønder kommune.
§ 3
Formål
Stk. 1
Tønder Medborgerhus Fonds formål og opgave er at skabe og danne ramme om aktiviteter, arrangementer og mødevirksomhed for borgere i Tønder Kommune.
Lokalerne stilles til rådighed for foreninger, interessegrupper og enkeltpersoner til f.eks. debatarrangementer og temaaftener.
Huset er bygget op omkring borgernes ønsker og behov under gensidig hensyntagen.
Stk. 2
Tønder Medborgerhus stiller ikke lokaler til rådighed for kommercielle arrangementer/møder eller private formål.
§ 4
Kapital/finansiering
Stk. 1
Fondens grundkapital udgør 255.000 kr. Grundkapitalen er indbetalt kontant af stifteren.
Stk. 2
Tønder Medborgerhus drives med tilskud fra Tønder Kommune.
Endvidere gennem indtægter i forbindelse med udlån af lokaler samt mulige bidrag fra fonde, sponsorer og anden støtte.
Stk. 3
Fondens overskud skal anvendes til fremme af formålet. Eventuelt driftsoverskud kan efter bestyrelsens beslutning kun anvendes til dækning af eventuelt tidligere års underskud eller andre nødvendige foranstaltninger til gavn for husets brugere for at sikre en forsvarlig drift af Tønder Medborgerhus.
§ 5
Bestyrelsens sammensætning og valg af bestyrelse
Tønder Medborgerhus Fond ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Den sammensættes på følgende måde:
Gruppe A:
1 medlem udpeges af Kulturelt Forum ud fra foreningens vedtægter.
1 medlem udpeges blandt og af medlemmer af Folkeoplysningsudvalget ud fra udvalgets bestemmelser.
Gruppe B
4 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant vælges blandt brugere af Tønder Medborgerhus.
Valg til Gruppe B er i ulige år.
§ 6
Valgmøde
Stk. 1
Hvert år inden udgangen af september måned skal bestyrelsen foranledige afholdt et valg til bestyrelsen for Tønder Medborgerhus Fond. Indkaldelsen sker ved bekendtgørelse i lokale medier og opslag i Tønder Medborgerhus med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2
Dagsorden for mødet skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Orientering om Tønder Medborgerhus aktiviteter i det forløbne år
3. Orientering om planlagte aktiviteter for det kommende år
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen jævnfør § 5
5. Eventuelt
Stemmeret til valg af medlemmer til bestyrelsen har alle borgere i Tønder Kommune. Hver person har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 7
Ledelse
Stk. 1
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og vælger herefter de to repræsentanter, der sammen med formanden tegner Tønder Medborgerhus Fond, jævnfør § 7, stk. 2.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er Tønder Medborgerhus’ øverste myndighed og har det overordnede ansvar for husets virksomhed.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere ordensregler og rammer for kulturen i huset.
Bestyrelsen ansætter og afskediger Tønder Medborgerhus leder, men ansættelsen af leder skal dog godkendes af kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune.
Bestyrelsen godkender Tønder Medborgerhus budget og det reviderede regnskab.
Bestyrelsen afgiver regnskabet til revision og træffer afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger.
Stk. 2
Tønder Medborgerhus Fond tegnes af formanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer, jævnfør indledning til § 7, stk. 1.
Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
Den daglige drift tegnes af den af den af bestyrelsen ansatte leder.
§ 8
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen afholder møder mindst 4 gange årligt.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer anmoder om det, skal formanden inden 14 dage indkalde til møde og sætte sager, de nævnte medlemmer ønsker behandlet, på dagsorden for mødet.
Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 9
Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer beslutter sig for det på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen for Tønder Kommune skal godkende ændringen, der ligeledes skal godkendes af fondsmyndigheden.
§ 10
Daglig ledelse
Tønder Medborgerhus’ leder forestår den daglige drift og virksomhed.
Lederen varetager den økonomiske og administrative ledelse af Tønder Medborgerhus og de dertil knyttede funktioner og aktiviteter med ansvar over for bestyrelsen.
Lederen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Lederen indstiller til bestyrelsen vedrørende ansættelse af eventuelt øvrigt personale.
Lederen udarbejder hvert år fra den givne tidsramme de nærmere retningslinjer for omfanget af lederens arbejde.
§ 11
Regnskab
Stk. 1
Tønder Medborgerhus’ regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.
Stk. 2
Tønder Medborgerhus Fonds bestyrelse skal senest den 1. juli sende det reviderede regnskab, forsynet med revisionspåtegning, til Tønder Kommune og fondsmyndigheden.
§ 12
Ophævelse
I tilfælde af ophævelse af Tønder Medborgerhus Fond skal dennes nettoformue efter bestyrelsens indstilling anvendes til andre kulturelle formål i Tønder Kommune.
Foranstående vedtægter er godkendt af kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune